ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обява за обществена поръчка с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София“

Обява за обществена поръчка по чл. 20 ал.3 от ЗОП с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София, за ежедневното им транспортиране по местоживеене до ЦСОП и обратно.
Документация
Обява по чл. 20 […]

05/ 09/ 2017||

Открита процедура – публично състезание

Открита процедура – публично състезание с предмет
„Осигуряване на специализиран транспорт за децата
от ІV помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София
за ежедневното им извозване по местоживеене“
по Проект BG05M2ОP001-3.003-0001
„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“
25.07.2016 г.
Решение за обявление на публично състезание
Обявление на публично състезание
Съобщение от […]

25/ 07/ 2016||

ИЗПЪЛНЕН Е ДОГОВОР С ФИРМА „ТОП СПРИНТ“ ООД

15.07.2016 г.
Изпълнен е договор № 023 от 30.12.2015 г., сключен с фирма „ТОП СПРИНТ“  ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за децата от IV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София за ежедневното им извозване по местоживеене“.
Изплатени […]

15/ 07/ 2016||

Обществена поръчка с предмет: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ НА СГРАДАТА НА IV-ТО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ” ГР. СОФИЯ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ТЕРИТОРИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в избор на изпълнител чрез публична покана с предмет:
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ НА СГРАДАТА  НА IV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ” ГР. СОФИЯ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ТЕРИТОРИЯ“
Документация

Приложение А         Публична покана за възлагане на обществената поръчка;

Приложение […]

28/ 01/ 2016||

Обществена поръчка с предмет: ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХРАНЕНЕ, СЪОБРАЗЕНО СЪС ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ”
по Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”, на Оперативна програма „Наука и […]

27/ 01/ 2016||

Покана за директно договаряне

Покана за директно договаряне за ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ

 „Документация за директно догговаряне с изпълнител за: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА ДЕЦА ОТ IV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ ГР. СОФИЯ ЗА ЕЖЕДНЕВНОТО ИМ ИЗВОЗВАНЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ“ до училището-интернат и обратно по Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен […]

23/ 12/ 2015||

ПРОТОКОЛ

Протокол от дейността на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХРАНЕНЕ, СЪОБРАЗЕНО СЪС ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ“ по […]

21/ 08/ 2015||

Обществена поръчка с предмет: ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

„Документация за ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ХРАНЕНЕ, СЪОБРАЗЕНО СЪС ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ“ по ПРОЕКТ № BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение“ – Дейност 4″
Документация        за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана;
Приложение А         […]

07/ 08/ 2015||

Обществена поръчка с предмет: ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ

 
„Документация за открита процедура с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ НА ДЕЦА ОТ IV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ ГР. СОФИЯ ЗА ЕЖЕДНЕВНОТО ИМ ИЗВОЗВАНЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ“ до училището-интернат и обратно по ПРОЕКТ №BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение“ – Дейност 4 решение №680781/04.08.2015 г., обявление […]

04/ 08/ 2015||

ИЗПЪЛНЕН Е ДОГОВОР С ФИРМА ЕТ „АНИМАТ – АНГЕЛ АНГЕЛОВ“

01.07.2015 г.
Изпълнен е договор № 014 от 29.08.2014 г., сключен с фирма ЕТ „АНИМАТ – Ангел Ангелов“ за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на хранителни продукти за осигуряване на специализирано хранене, съобразено със здравословното състояние на учениците“ в ученическия стол […]

01/ 07/ 2015||

ИЗПЪЛНЕН Е ДОГОВОР С ФИРМА „ТОП СПРИНТ“ ООД

29.06.2015 г.
Изпълнен е договор № 013 от 29.08.2014 г., сключен с фирма „ТОП СПРИНТ“  ООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за децата от IV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София за ежедневното им извозване по местоживеене“.
09.07.2015 […]

29/ 06/ 2015||

Протокол

Протокол от дейността на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на учебно оборудване в IV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София.

17/ 06/ 2015||