Обява за обществена поръчка по чл. 20 ал.3 от ЗОП с предмет „Осигуряване на специализиран транспорт за учениците от Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София, за ежедневното им транспортиране по местоживеене до ЦСОП и обратно.

Документация

Обява по чл. 20 ал. 3

Техническа спецификация

Договор за изпълнение

EЕДОП

Образец 1 – Оферта за участие

Образец 2 – Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Образец 3 – Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

Образец 4 – Декларация във връзка с чл. 3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС