по учебни предмети от културно-образователни области за ученици от I до VIII клас: за ученици с умствена изостаналост (умерена, тежка и дълбока) и с множество увреждания

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА І – ІV клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА V – VІІІ клас

МАТЕМАТИКА І – ІV клас

МАТЕМАТИКА V – VІІІ клас

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА І – ІV клас

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА V – VІІІ клас

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ І – ІV клас

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ V – VІІІ клас