Приемът на учениците се осъществява след изчерпване на всички възможности за интегрирано обучение съгласно ЗПУО и Наредбите за ДОС и след представяне на следните документи:

  1. Заявление до директора;
  2. Удостоверение за преместване (без I клас) и ученическа книжка;
  3. Оценка на потребностите на учениците със СОП по предложение на Регионален екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със СОП (РЕПЛРДУ със СОП) от Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование (РЦПППО) София-град и препоръки за обучение в помощно училище
  4. Акт за раждане (от който да се вижда, че в годината на постъпване детето е навършило или следва да навърши възрастта, определена в чл. 8 от ЗПУО);
  5. Психолого-педагогическа характеристика от детската градина (за І клас);
  6. Психолого-педагогическа характеристика от общообразователното училище, в което е пребивавало детето;
  7. Подробно психологическо изследване от център за психично здраве, психодиспансер или детска психиатрична клиника – МБАЛ „Александровска“ София-град;

Документи, необходими за записване за професионално обучение след VІІІ клас на помощно училище:
Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг;
Професия: Работник в заведенията за хранене и развлечения;
Специалност: Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения с две годишен курс на обучение и придобиване на І степен професионална квалификация
1. Заявление за приемане (по образец от училището).
2. Удостоверение за завършен VІІІ клас на помощно училище или VІІІ клас на общообразователно училище с ресурсно подпомагане, завършили с удостоверение за завършен клас;
3. Психолого-педагогическа характеристика.
4. Здравен картон и имунизационен паспорт.
5. 4 броя снимки;
6. Медицински документи (медицински протоколи, Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК), ако има такива
7. Копие от лична карта и акт за раждане.