РАМКОВИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ по учебни предмети от културно-образователни области.

УЧЕБЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ