СЕДМИЧНИ РАЗПИСАНИЯ ІІ срок – учебна 2016-2017 година

ГРАФИК на учебните часове и извънкласните дейности ІІ срок – учебна 2016-2017 година

ГРАФИК на психологичната работа по групи за ІІ срок – учебна 2016-2017 година

ГРАФИК на логопедичната работа по групи за ІІ срок – учебна 2016-2017 година

ГРАФИК на групите за кинезитерапия за ІІ срок – учебна 2016-2017 година

ГРАФИК на групите за арт-терапия за  ІІ срок – учебна 2016-2017 година

ИНДИВИДУАЛНИ терапевтични графици за І срок – учебна 2016-2017 година

ГРАФИК за провеждане на екипни срещи за І срок – учебна 2016-2017 година

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ   за специализиран превоз, в сила от 01 юни 2017 година

ПРИЕМНИ ДНИ за консултации на педагогическите специалисти ІІ срок - учебна 2016-2017 година