ОБЩИ


 

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

КОНВЕНЦИЯ на ООН за правата на детето

СТРАТЕГИЯ на Съвета на Европа за правата на детето 2012-2015 година

КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО – адаптирана версия за деца

КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

ПРАВИЛА за действие при злонамерен анонимен сигнал в образователните институции

 

СПЕЦИФИЧНИ


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

ПРАВИЛНИК за пропускателния режим в ІV Помощно училище

ПИСМО от МОН относно организацията на образователния процес в помощните училища през учебната 2016-2017 година 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за учебната 2016-2017 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ от учениците след завършен осми клас в ІV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София

ДНЕВЕН РЕЖИМ

П Л А Н за работа на училищен координационен съвет за справяне с училищния тормоз между учениците в ІV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София

ЗАПОВЕД за нов състав на координационния съвет в ІV ПУ „Проф. Димитър Кацаров“, гр. София

МЕХАНИЗЪМ за противодействие на училищния тормоз между учениците в ІV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците в ІV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“ гр. София

ПРОЦЕДУРА във връзка с Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

СТЪПКИ за подкрепа на дете в риск

ПРОГРАМА       МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ІV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ – ГР. СОФИЯ

ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО В ІV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ПРОГРАМА НА В ІV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ “ – ГР. СОФИЯ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ПРОГРАМА НА В ІV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ “ – ГР. СОФИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ НА ІV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ “ – ГР. СОФИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ІV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ – ГР. СОФИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

 БЮДЖЕТ


2017 г.

Бюджет за І тримесечие на 2017 год.

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 1-во тримесечие 2017

Анализ на  изпълнението на бюджетния план за 1-во тримесечие 2017

Бюджет за ІІ тримесечие на 2017 год.

Отчет за изпълнението на бюджетния план за ІІ тримесечие 2017

Протокол № 217  общо събрание

 

2016 г.

Бюджет за 2016 год.

Бюджет за І тримесечие на 2016 год.

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 1-во тримесечие 2016

Анализ на  изпълнението на бюджетния план за 1-во тримесечие 2016

Протокол № 197 общо събрание

Бюджет за ІІ тримесечие на 2016 год.

Анализ на  изпълнението на бюджетния план за ІІ тримесечие 2016

Протокол № 201 общо събрание

Бюджет за ІІІ тримесечие на 2016 год.

Анализ на изпълнението на бюджетния план за ІІІ тримесечие 2016

Протокол № 205 общо събрание

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 2016 год.

Протокол № 209  общо събрание

 

2015 г.

Бюджет за 2015 год.

Бюджет за І тримесечие на 2015 год.

Отчет за изпълнението на бюджетния план за 1-во тримесечие 2015

Анализ на  изпълнението на бюджетния план за 1-во тримесечие 2015

Протокол № 181 общо събрание

Бюджет за ІІ тримесечие на 2015 год.

Отчет за изпълнението на бюджетния план 6-те месеца на 2015 год.

Анализ на  изпълнението на бюджетния план 2-ро трим.

Протокол № 185  общо събрание

Бюджет за ІІІ тримесечие на 2015 год.

Отчет за изпълнението на бюджетния план 6-те месеца на 2015 год.

Протокол № 188  общо събрание