НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Грижата за обучението и възпитанието на децата и учениците със специални образователни потребности, станала част от образователната политика на България преди повече от 75 години, се свързва с личността на видния български учен-педагог професор Димитър Кацаров. Под негово ръководство, през 1937 година, е създадено ПЪРВОТО помощно училище – Възпитателен институт „Развитие“, а днес – ІV Помощно училище-интернат, което носи името на своя създател.
В 77-мата година от своята история нашето училище има честта отново да бъде ПЪРВО – от 2012 година ІV Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ е пилотно помощно училище от интернатен тип по проект „Включващо обучение“. Една от неговите цели е изграждане на нов модел на организация и функциониране на специалните училища за деца със специални образователни потребности. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Бенефициент е Министерство на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.
В периода мес. май – август 2013 г. бяха ремонтирани и оборудвани специализирани кабинети с необходимите материали, техника и апаратура за подпомагане на обучението на учениците – сензорен, кинезитерапевтичен, за арттерапия, психологичен, логопедичен, за консултации на родители и ученици, както и на стаи за отдих на учениците. РЕЗУЛТАТЪТ е новооткритият ТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС, чрез дейността на който решение вече са намерили редица проблеми, свързани, от една страна, с психичното здраве на учениците, с развитието на тяхната познавателната активност и с мотивацията им за учене, а от друга – с качеството на отношенията във взаимовръзката училище – ученици – родители.
Предстои ни, разбира се, още работа по цялостната реализация на функциите и дейностите на ІV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“, така че то – със своите резултати – да противостои на зачестилите външни асоциални нагласи на нетърпимост (било то към помощните училища, било то към децата и учениците с интелектуална недостатъчност). Така че наред с принципите на хуманност, толерантност, индивидуален подход и конфиденциалност, от които никога няма да отстъпим, ще работим още с принципите на откритост и воля, екипност, убеденост и решителност.

ОТКРИТОСТ И ВОЛЯ

Като екип от специалисти сме далеч от позицията Ние знаем всичко. Тя не помага (а и не е успяла да помогне) на никого за разлика от открито заявените цели и начините за тяхната реализация. В работата си отчитаме интересите и тревогите на родителите, вслушваме се в техните мнения и предложения и – ако те са в интерес на учениците – правим всичко възможно да ги реализираме.
А като пряко ангажирани с образованието и възпитанието, с опазването на живота и здравето на нашите ученици имаме волята да правим училището, класната стая и учебния час привлекателни за тях, защото това е една от предпоставките да бъде повишена тяхната мотивация за учене.

ЕКИПНОСТ, УБЕДЕНОСТ, РЕШИТЕЛНОСТ

Обучението на нашите ученици се осъществява по ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ, разработени от високо квалифициран екип от специалисти – специални педагози, психолози, логопеди, възпитатели, арт- и кинезитерапевти при отчитането на принципите, че всяко дете има:
– уникални качества, интереси, способности и образователни потребности;
– право на образование, чрез което да постигне и да поддържа приемливо ниво на знания.
Затова акцентът в обучението е поставен не върху академичните знания, а върху практическите умения, откъдето следват:
– основната задача пред екипа – формиране на функционална грамотност по отделните учебни предмети или културно-образователни области, изразяваща се в умението на ученика да каже името си, да разпознава буквите и числата, да пише думи и прости изречения, да брои, да се ориентира във времето, да се движи сигурно в пространството около себе си, да познава предметите и да отделя частното от общото, да съобщава своите желания и нужди;
– реалният резултат от образователно-възпитателната, корекционната, терапевтичната и рехабилитационната дейност – успешното приобщаване на нашите възпитаници към образователната и социалната среда.
Практика в ІV Помощно училище-интернат „Проф. Димитър Кацаров“ са периодичните срещи между екипа от специалисти и родителите, защото нашата убеденост е, че трябва да бъдем една общност, в която взаимодействието да бъде в интерес на децата и учениците.
На всички ни е ясно, че децата със специални образователни потребности осъзнават своите различия и независимо дали го показват, или не, ежедневно, вън от училище и от своите семейства, те са принудени да понасят отрицанието на негативни поведенчески стереотипи. Затова и в бъдеще ще проявяваме решителност и ще отстояваме интересите на тези деца и ученици, защо и те – също като нас – желаят да бъдат чути, разбрани и уважавани.

 

Проф. Димитър КацаровПроф. Димитър Кацаров
/1881-1961/
—Проф. Димитър Кацаров е роден на 27.01.1881 г. в Ботевград. Завършва философия и педагогика в Швейцария. Дълги години е преподавател и декан в Софийския университет. Под негово ръководство през 1937 г. се създава първото помощно училище в България – Възпитателен институт “Развитие”, сега – ІV помощно училище интернат, носещо неговото име.